Shura mugomo
Zvawafambira ndizvo zvaunowana mugomo, mune zvese

gallery coming soon

SHOW WHO YOU ARE

Isaiah 29:11-12  (NIV)

11 For you this whole vision is nothing but words sealed in a scroll.

And if you give the scroll to someone who can read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I can’t; it is sealed.” 12 Or if you give the scroll to someone who cannot read, and say, “Read this, please,” they will answer, “I don’t know how to read.”

IS THERE PROPHETS TODAY

Yes we do have prophets these days,at the same time we have difficulties to chose or understand  who exactly a prophet is.What are the qualities of a prophet,so as the others gifts holy spirit delivers.

Here is the biblical basic of  what we call prophecy ,now with this we’re able to discern what we call prophets or prophecy

10 At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t do that! I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For it is the Spirit of prophecy who bears testimony to Jesus.”REV 19 v 10 NIV

DEATH IN THE POT

Brethren  take note of what you are about to eat,almost in every thing cooked,there’s something harmful to our bodies.


 

2 Kings 4:40  (NIV)

40 The stew was poured out for the men, but as they began to eat it, they cried out, “Man of God, there is death in the pot!” And they could not eat it.

SHOKO REZUVA RANHASI

 8 Asi iwo unoti chiiko?

“Shoko riri pedyo newe, mumuromo mako uye nomumwoyo mako,” ndiro shoko rokutenda ratinoparidza: 9Kuti kana 

 

ukapupura nomuromo wako kuti, “Jesu ndiye Ishe” uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa. 10Nokuti unotenda nomwoyo wako ugoruramisirwa, uye unopupura nomuromo wako ugoponeswa.

VAROMA 10

Hapana  zvinogara zvichifadza Mwari sokurumbidza kweanotenda  kwaari.Unoziva hakuna akapiwa mwenje kuti auvige pasi petafura,asi kuti uvonekwe .Nyika ino yakamirira iwe kuti utaure pamusoro pazviri kuitwa kunyanya nehurumende iri kutonga.Unozviziva iwe kuti hurumende yenyu inoti inogamuchira Jesu asi vachisimbisa mutemo usingatenderane  nokutenda.